VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI

 

 Safety Store s.r.o.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov spoločnosti Safety Store s.r.o. ako predávajúceho (ďalej aj ako „VOP“) stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho – spotrebiteľa ako kupujúceho alebo zákazníka alebo iného subjektu pri výkone jeho podnikateľskej činnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Predávajúcim sa rozumie:

Obchodné meno: Safety Store s.r.o.

Sídlo: Košická 3, 04501 Moldava nad Bodvou

IČO: 54075254

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 52743/V

Konajúca prostredníctvom: Ing. Judita Baranová Kovácsová, konateľ, Juraj Kovács, konateľ

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK97 1100 0000 0029 4811 8109

E-mail: info@inovakurenie.sk

Web stránka na ktorej je prevádzkovaný e-shop: www.inovakurenie.sk

Tel.: 00421/948/010048

Poštová adresa: Košická 3, 04501 Moldava nad Bodvou

Prevádzka: Košická 3, 04501 Moldava nad Bodvou

 

Kupujúcim sa rozumie:

V zmysle týchto VOP sa pod pojmom kupujúci rozumie buď spotrebiteľ alebo subjekt nakupujúci v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou. Spotrebiteľom sa v zmysle týchto VOP a v súlade s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Subjektom nakupujúcim v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou sa rozumie subjekt, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

 

Orgánom dozoru sa rozumie:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1

Odbor výkonu dozoru

ke@soi.sk

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax č. 055/622 46 95

 

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

Tieto VOP stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci sa venuje najmä, ale nie len, predaju komponentov na elektrické kúrenie ako sú termostaty, vykurovacie systémy, príslušenstvo k ním a pod. všetko v súlade s ponukou predávajúceho na jeho internetovej stránke.

 

Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a následné plnenie práv a povinností, kupujúci ako spotrebiteľ v zmysle platných právnych predpisov poskytne tieto osobné údaje: meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo a e-mailový kontakt.

 

Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a následné plnenie práv a povinností, kupujúci ako subjekt konajúci v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti v zmysle platných právnych predpisov poskytne tieto identifikačné údaje: obchodné meno, IČO, DIČ prípadne IČ DPH, miesto podnikania alebo sídlo, fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo a e-mailový kontakt.

 

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od obchodných podmienok podľa týchto VOP, bude sa ich zmluvný vzťah spravovať v zmysle písomne uzatvorenej kúpnej zmluvy a nie týchto VOP.

 

Kúpna zmluva podľa týchto VOP je uzavretá záväzným potvrdením resp. akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme vyplnenej a odoslanej elektronickej objednávky kupujúceho s povinnosťou platby na internetovej stránke predávajúceho prostredníctvom platobnej brány na to určenej (ďalej len „Objednávka“). Záväzné akceptovanie návrhu vykoná predávajúci najneskôr v lehote do 2 pracovných dní po odoslaní objednávky zo strany kupujúceho. Záväzné akceptovanie návrhu bude vykonané prostredníctvom zaslanej elektronickej pošty o akceptovaní objednávky na emailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci zadá pri vypĺňaní objednávky. Predávajúci akceptuje objednávku až po overení dostupnosti daného tovaru, platných cien v súlade s cenou uvedenou na internetovej stránke predávajúceho a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Záväzné akceptovanie návrhu zo strany predávajúceho zaslané elektronickou poštou na emailovú adresu kupujúceho bude označené ako „Potvrdenie objednávky“. Záväzné akceptovanie návrhu resp. objednávky bude obsahovať najmä tieto informácie: špecifikácia tovaru ako predmetu kúpnej zmluvy, ceny tovaru a/alebo iných služieb, dodacia lehota tovaru, miesto, kde má byť tovar dodaný, informáciu o cene a spôsobe jej úhrady, podmienky, spôsob a termín doručenia tovaru a pod.

 

Článok II.

Práva a povinnosti predávajúceho ako aj kupujúceho

 

Predávajúci je povinný najmä:

 • po uzatvorení zmluvy t.j. po záväznom akceptovaní objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu proti zničeniu,
 • zabezpečiť, aby tovar objednaný a zakúpený kupujúcim spĺňal požiadavky požadované platnými právnymi predpismi SR prípadne EU,
 • doručiť kupujúcemu buď elektronickej alebo papierovej podobe všetky podklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR prípadne EU ako sú návody v slovenskom jazyku, daňový doklad a iné.

 

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny zo strany kupujúceho za objednaný tovar. Pri osobnom odbere tovaru má Predávajúci právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru, príp. predložením potvrdzujúceho emailu o akceptovaní objednávky a to za účelom jeho identifikácie t.j. či sa tovar skutočne odovzdáva osobe, ktorá uzavrela s predávajúcim kúpnu zmluvu na diaľku.

 

Kupujúci je povinný najmä:

 • uhradiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • prevziať ním objednaný a zaplatený tovar,
 • potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

Kupujúci má právo na doručenie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky kupujúceho predávajúcim.

 

Článok III.

Kúpna cena

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

Po záväznom objednaní tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“),a to formou bezhotovostného prevodu alebo platbou kartou na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány 24Pay prípadne hotovostnou platbou pri dobierke tovaru v mieste dodania tovaru spoločnosti dodávajúcej tovar do miesta dodania podľa objednávky kupujúceho.

 

Ak kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom alebo platbou kartou na účet predávajúceho, bude sa za deň platby považovať deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar v lehote podľa uzavretej kúpnej zmluvy, najneskôr však pri dodaní tovaru.

 

Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar objednaný v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy, kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR ako aj v súlade s ustanoveniami týchto VOP.

 

Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím na mieste dodania určenom v objednávke kupujúceho a zaplatením celej kúpnej ceny.

 

Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý je predmetom uzavretej kúpnej zmluvy, prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho resp. osobou ním poverenou na jeho prevzatie.

 

Článok IV.

Dodacie a platobné podmienky

 

Predávajúci ponúka tovar podľa rozsahu umiestneného tovaru v jeho elektronickej podobe na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy, v lehote do 30 dní prostredníctvom zvoleného prepravcu prípadne pri osobnom odbere osobne k rukám kupujúceho. V prípade nepredvídateľných okolností sa môže dodacia lehota predĺžiť s tým, že o tejto skutočnosti je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy. Cena za doručenie objednávky na dobierku bude stanovená podľa aktuálneho cenníka dopravcu. Platba platobnou kartou u kuriéra nie je spoplatnená ak sa jedná o platbu na území SR. V prípade dodania tovaru mimo územia SR bude cena za dobierku ako aj cena za platbu kartou pri dobierke účtovaná v zmysle cien dopravcu prípadne platobnej inštitúcie poskytujúcej platobné služby v súlade s ich cenníkom služieb v zahraničí.

 

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy tovar neprevezme ani v lehote do 14  kalendárnych dní po uplynutí lehoty uvedenej v uzavretej kúpnej zmluve, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie si náhrady škody za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky a to v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka. Po uplynutí 14 kalendárnych dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar inej tretej osobe. Odstúpenie od kúpnej zmluvy bude kupujúcemu doručené elektronickou formou. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a to aj napriek tomu, že bol o mieste a čase doručenia tovaru vopred preukázateľne informovaný a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť okrem nákladov na tovar a poštovné/dobierku aj náklady opätovného doručenia tovaru a to platbou bankovým prevodom vopred v prospech účtu predávajúceho, iba že by sa zmluvné strany dohodli inak.

 

V prípade, ak predávajúci zabezpečí prepravu tovaru kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim a kupujúci bol o mieste a čase vopred preukázateľne informovaný, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu alebo prepravcovi písomné splnomocnenie na to určené. Tovar sa považuje za prevzatý keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene), keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme posledný diel alebo kus (ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov) alebo keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme prvý dodaný tovar (ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia).

 

Kupujúci je povinný, za prítomnosti prepravcu, skontrolovať tovar a jeho obal a to bezprostredne pri jeho dodaní či tento nevykazujem známky poškodenia alebo zničenia. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, oznámi túto skutočnosť bezodkladne prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia tovaru alebo jeho obalu pri jeho prevzatí kupujúcim je prepravca povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dodacom liste, ktorého správnosť potvrdí. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnúť zľavu na tovar, poškodenie opraviť a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, prípadne postupovať iným zákonným spôsobom.

 

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dohodnutej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s týmito VOP podľa podmienok pre kupujúceho spotrebiteľa alebo podľa podmienok pre kupujúceho ako nespotrebiteľa – podnikateľského subjektu a predávajúci je v takomto prípade povinný v postupovať v súlade s týmito VOP ako aj príslušnými právnymi predpismi.

 

Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť spôsobom zvoleným v objednávke z nasledovných možností:

 • platba v hotovosti pri prevzatí tovaru kupujúcim osobne od predávajúceho na prevádzke predávajúceho,
 • platba prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho po vytvorení objednávky tovaru,
 • platbou na dobierku od kuriéra doručujúceho tovar kupujúcemu v mieste jeho dodania,
 • platba platobnou kartou po vytvorení objednávky tovaru.

 

 

Článok V.

Zodpovednosť za vady tovaru, záruka na tovar, reklamácia dodaného tovaru Kupujúcim – spotrebiteľom

 

Predávajúci zodpovedá za chyby dodaného tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho v súlade s týmito VOP. Uplatnenie reklamácie sa vzťahuje na tovar, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane jeho príslušenstva (ak bolo s tovarom dodané), dokumentácie a návodu spolu so záručným listom alebo dokladom o kúpe tovaru.

 

Reklamácie tovaru vybavuje predávajúci v pracovných dňoch a to osobne, telefonicky, elektronicky alebo písomne. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu na prevádzke predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a to tak, že doručí tovar do prevádzky predávajúceho spolu s kópiou platného dokladu o zakúpení tovaru. Kupujúci v reklamácii tovaru uvedie druh a rozsah vád tovaru.

Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu: reklamačný formulár (kliknutím sa zobrazí reklamačný formulár).

 

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky a to:

 • doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu,
 • doručenie dokladu o jeho kúpe.

Pokiaľ kupujúci doručuje reklamovaný tovar poštou alebo kuriérom, predávajúci odporúča zásielku s reklamovaným tovarom vopred poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie. Predávajúci odporúča reklamovaný tovar vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho.

 

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na prevádzke predávajúceho alebo u určenej osoby predávajúcim. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie.

 

Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme emailovej správy alebo v inej písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru.  Predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená elektronicky prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď po jej prijatí. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv si v zmysle ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo ním určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa a to:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.

 

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví v lehote 15 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (napr. emailovou správou alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša kupujúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, ak sa táto preukázala ako opodstatnená.

 

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim nevzniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu a príslušenstva zakúpeného tovaru,
 • uplynutím záručnej doby zakúpeného tovaru,
 • mechanickým poškodením zakúpeného tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním zakúpeného tovaru v podmienkach a v rozpore s návodom na použitie zakúpeného tovaru,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o zakúpený tovar,
 • neodborným zásahom do zakúpeného tovaru neoprávnenou osobou,
 • bežným opotrebením zakúpeného tovaru (alebo jeho časti) spôsobené bežným používaním zakúpeného tovaru.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu,
 • výmenou tovaru za nový,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

 

Záručná doba na zakúpený tovar je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba od jeho výrobcu o čom je kupujúci upovedomený pri kúpe tovaru) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy reklamovaného tovaru.

 

V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Kupujúci v takomto prípade obdrží doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Ak sa vymieňala iba časť tovaru, začína plynúť nová záručná doba iba na túto vymenenú novú časť tovaru.

 

Záručné opravy, ak vznikol nárok na uplatnenie záruky, sú bezplatné.

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu jeho súčasti. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu týmto spôsobom len ak mu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. To isté právo prislúcha kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby a vady popísané kupujúcim v reklamačnom formulári na uplatnenie reklamácie. Ak predávajúci vybaví reklamáciu odôvodneným zamietnutím reklamácie, a kupujúci sa domnieva, že chyba tovaru stále jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

 

Výmena tovaru za iný v prípade, že kupujúcemu nevyhovuje veľkosť, tvar, typ a pod., nie je možná.

 

Článok VI.

Zodpovednosť za vady tovaru, záruka na tovar, reklamácia dodaného tovaru Kupujúcim – nespotrebiteľom (podnikateľským subjektom)

 

 

Predávajúci zodpovedá za preukázané a opodstatnené chyby alebo vady tovaru. Kupujúci podnikateľ je povinný reklamáciu tovaru bezodkladne uplatniť v autorizovanom servisnom stredisku, ktorého špecifikáciu mu na jeho žiadosť poskytne predávajúci.

 

Uplatnenie reklamácie sa vzťahuje na tovar, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci podnikateľ má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kupujúci podnikateľ je povinný vykonať prehliadku tovaru ihneď po prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, nemôže si úspešne uplatniť nároky zjavných vád tovaru zistených po tejto prehliadke.

Počas záručnej doby má kupujúci podnikateľ právo podať reklamačný formulár, avšak až po alebo súčasne pri doručení reklamovaného tovaru vrátane jeho príslušenstva, dokumentácie, návodu a ďalších dokladov, ktoré boli potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, záručným listom, ak bol dodaný výrobcom a dokladom o zaplatení tovaru, ktorý je predmetom zmluvy a to v autorizovanom servisnom stredisku reklamovaného tovaru. Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu: reklamačný formulár (kliknutím sa zobrazí reklamačný formulár).

 

V prípade, že nie je možné uplatniť reklamáciu v autorizovanom servisnom stredisku, kupujúci podnikateľ si ju uplatní priamo na prevádzke u Predávajúceho. Reklamácie tovaru v takomto prípade vybavuje predávajúci v pracovných dňoch a to písomne na základe doručeného reklamačného formuláru v prevádzke predávajúceho. V takomto prípade doručí kupujúci podnikateľ spolu so správne vyplnením a podpísaným reklamačným formulárom aj tovar vrátane jeho príslušenstva. Kupujúci podnikateľ je povinný v reklamačnom formulári presne označiť druh a rozsah chýb tovaru. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci podnikateľ. Poštovné a iné poplatky sa v rámci reklamačného konania nevracajú. Predávajúci odporúča kupujúcemu podnikateľovi zásielku s reklamovaným tovarom poistiť. Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Reklamovaný tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas jeho prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.

 

Kupujúci podnikateľ je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Na vybavenie reklamácie kupujúceho podnikateľa sa nevzťahuje 30 dňová lehota. Lehota na vybavenie reklamácie pre kupujúcich podnikateľov je 60 dní.

 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady tovaru vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu podnikateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Nárok na uplatnenie záruky predmetu kúpnej zmluvy kupujúcemu podnikateľovi zaniká:

 • ak nebol predložený reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu a ďalších dokladov, ktoré boli potrebné na prevzatie a na užívanie reklamovaného tovaru, záručného listu, ak bol dodaný výrobcom a dokladu o zaplatení tovaru, ktorý je predmetom zmluvy,
 • neoznámením zjavných chýb a vád pri prevzatí reklamovaného tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením reklamovaného tovaru spôsobeným kupujúcim podnikateľom,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu na používanie tovaru,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
 • bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

Vyššie uvedené body nemusia byť splnené súčasne. Nárok na uplatnenie záruky predmetu kúpnej zmluvy kupujúcemu podnikateľovi zaniká pri naplnení čo i len jedného bodu.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu kupujúceho a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru,

V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, avšak iba na tento nový tovar.

 

Záručná doba je 12 mesiacov, pokiaľ nie je kupujúci podnikateľ pre konkrétne prípady oboznámený s inou záručnou dobou od jeho výrobcu. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka, najmä ustanovenia § 429 a nasl. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci podnikateľ nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy bol tovar doručený spolu so správne vyplneným a podpísaným reklamačným formulárom kupujúcim podnikateľom. Ak ide o chybu alebo vadu tovaru na ktorú sa vzťahuje záruka a ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby alebo vady tovaru nebráni obvyklému užívaniu tovaru, môže sa predávajúci s kupujúcim podnikateľom dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu alebo vadu tovaru reklamovať.

 

Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, môže kupujúci podnikateľ požadovať odstránenie vád tovaru dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Voľba medzi uvedenými nárokmi patrí kupujúcemu podnikateľovi len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci podnikateľ meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci podnikateľ požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady tovaru neodstráni, môže kupujúci podnikateľ odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

Ak kupujúci podnikateľ neoznámi voľbu svojho nároku v stanovenej lehote, v takomto prípade má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení kúpnej zmluvy. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci podnikateľ požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. Dokiaľ kupujúci podnikateľ neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru. Zvoleným spôsobom odstránenia vád tovaru však nesmie spôsobiť kupujúcemu podnikateľovi vynaloženie neprimeraných nákladov.

 

Ak kupujúci podnikateľ požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, ak sa nedohodnú inak. Dokiaľ kupujúci neurčí dodatočnú primeranú lehotu alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu podnikateľovi, že vady odstráni v určitej lehote.

Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v stanovenej lehote, môže kupujúci podnikateľ uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci podnikateľ bez súhlasu predávajúceho meniť.

 

Na účely týchto VOP pre podnikateľov je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

 

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v reklamačnom formulári.

 

Oprávnenie kupujúceho podnikateľa na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa týchto VOP pre podnikateľa, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci podnikateľ uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

 

V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55 fax č. 055/622 46 95, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti podľa vlastného výberu.

 

Článok VII.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcim – spotrebiteľom

 

Kupujúci má právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy v lehote 14 dní bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“). Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Používanie tovaru a jeho následné vrátenie predávajúcemu nie je možné posudzovať ako odskúšanie. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý:

 • keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar,
 • keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene),
 • keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme posledný diel alebo kus (ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov),
 • keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme prvý dodaný tovar (ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia).

 

Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci uplatniť u predávajúceho v listinnej podobe prostredníctvom správne vyplneného a podpísaného formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného poštou na adresu predávajúceho alebo preukázateľne odovzdaného predávajúcemu. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu: formulár na odstúpenie od zmluvy (kliknutím sa zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy).

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle alebo odovzdá predávajúcemu správne vyplnený a podpísaný vzorový formulár o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Správne vyplnený a podpísaný vzorový formulár o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí obsahovať údaje v ňom požadované, minimálne v rozsahu:

 • presná špecifikácia tovaru,
 • dátum objednania,
 • meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov,
 • adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov,
 • podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov.

 

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré mu uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Predávajúci nie je povinný vrátiť dodatočné náklady, ak si  kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručený vyplnený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.

 

Kupujúci je povinný tovar spolu s príslušenstvom ako návod, záručný list alebo doklad o zaplatení zaslať späť na adresu predávajúceho, alebo ho fyzicky doručiť na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa odovzdania správne vyplneného a podpísaného vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na pošte alebo osobne odovzdaného predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Ak tovar posiela kupujúci poštou, predávajúci odporúča tovar poistiť. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, predávajúci má voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho náhradu škody. Pokiaľ kupujúci náhradu škody dobrovoľne neuhradí, predávajúci je oprávnený podať voči kupujúcemu žalobu o náhradu takto vzniknutej škody na príslušný súd.

 

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 

Ak kupujúci nesplní niektorú z jeho povinností uvedených v tomto Článku VII. VOP, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné zaplatené platby kupujúcemu; Predávajúci má v tomto prípade nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho.

 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nemožnosti plnenia kúpnej zmluvy podľa § 575 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ako nemožnosť plnenia je možno posúdiť prípady ako napr. vypredanie zásob výrobcu, nedostupnosť tovaru výrobcu, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote alebo cene určenej týmito VOP pre kupujúcich – spotrebiteľov a pod. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to spôsobom akým kupujúci cenu uhradil, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do 14 dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

 

Článok VIII.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcim – nespotrebiteľom (podnikateľským subjektom)

 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nemožnosti plnenia kúpnej zmluvy. Ako nemožnosť plnenia je možno posúdiť prípady ako napr. vypredanie zásob výrobcu, nedostupnosť tovaru výrobcu, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu podnikateľovi v lehote alebo cene určenej týmito VOP pre podnikateľov a pod. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho podnikateľa a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to spôsobom akým kupujúci podnikateľ cenu uhradil, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade ak kupujúci podnikateľ neprevzal tovar do 14 dní odo dňa kedy bol kupujúci podnikateľ povinný tento tovar prevziať, alebo ak kupujúci podnikateľ nezaplatil celú kúpnu cenu v lehote do 14 dní po uplynutí splatnosti.

 

Kupujúci podnikateľ môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení jeho neskorších predpisov.

 

Článok IX.

Ochrana osobných údajov

 

Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ako aj nariadenia GDPR podľa smernice Rady EU.

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 

Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

 

Zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP pre kupujúcich – spotrebiteľov sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a ďalšími právnymi predpismi, ktorými sa spravuje vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

 

Na vzťahy neupravené týmito VOP pre kupujúcich – nespotrebiteľov (podnikateľské subjekty) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

Ak kupujúci dá preukázateľný súhlas s týmito VOP a zašle predávajúcemu záväznú objednávku, uzavretá kúpna zmluva sa riadi týmito VOP, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

 

Moldava nad Bodvou, dňa 11.01.2022